Algemene verkoop-, leverings en gebruiksvoorwaarden van Park Alert B.V.

Artikel 1 – Algemeen

Bedrijfsinformatie ParkAlert:
ParkAlert B.V.
Beta Building
High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
Tel.: 085-4868586
info@parkalert.eu
www.parkalert.eu

Kamer van koophandel: 67539300
BTW nummer: NL857061781B01

Artikel 1 – Algemeen
 • Bedrijfsinformatie ParkAlert: ParkAlert B.V. Beta Building High Tech Campus 9 5656 AE Eindhoven Tel.: 085-4868586 info@parkalert.eu www.parkalert.eu Kamer van koophandel: 67539300 BTW nummer: NL857061781B01
 • In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Abonnement – Het recht tot gebruik voor een overeengekomen periode van een Button, de App en daarmee samenhangen diensten. Activeren – Eerste ingebruikname van een App. Afnemer – Een particulier die, of een bedrijf dat, Producten afneemt van ParkAlert en/of rechtmatig gebruik maakt van een Product van ParkAlert. Algemene Voorwaarden – De onderhavige Algemene Verkoop-, Leverings- en Gebruiksvoorwaarden van ParkAlert B.V. App – De ParkAlert App. Button – Een ParkAlert Button. ParkAlert – ParkAlert B.V., de verkoper en leverancier van de Button, de App en daarmee samenhangen diensten, gevestigd in Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67539300. Privacy Policy – Weergave van het privacy beleid van ParkAlert, zoals gepubliceerd via de Website en de Webshop, alsmede zoals weergegeven in de Algemene Voorwaarden. Product(en) – Elk door ParkAlert geleverd dan wel ter beschikking gesteld product, inclusief de Button en de App. Webshop – Het digitale verkoopplatform van ParkAlert, bereikbaar via de Website. Website – De website van ParkAlert – parkalert.eu.
 • De Algemene Voorwaarden worden verstrekt bij facturatie en zijn tevens ter inzage beschikbaar op de Website en via de Webshop. ParkAlert behoudt zich het recht voor in de Algemene Voorwaarden wijzigingen aan te brengen, welke via de Website en de Webshop gepubliceerd worden.
 • Geschillen in verband met leveringen of diensten van ParkAlert of met de Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde burgerrechter in Rotterdam, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) het gebruik van de Webshop, (ii) elke levering van Producten door ParkAlert, (iii) het gebruik van elke Button en/of App, (iv) met de App samenhangende diensten en (v) elke overigens tot stand gekomen overeenkomst tussen ParkAlert en Afnemer.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of door een rechter ongeldig worden verklaard, dan is dit alleen van toepassing op de betreffende bepalingen en blijven alle overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
 • Door het behouden en/of in gebruik nemen van een Product stemt de Afnemer in met het van toepassing zijn van de Algemene Voorwaarden.
Artikel 3 – Gebruik van de Producten
 • Het gebruik van de Button en van de App zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De App kan gratis worden gedownload via de App Store (iOS) of Google Play Store (Android). Voor gebruik dient de App met de Button te worden gekoppeld, door middel van de daartoe in de App aanwezige procedure. Elke Button is hiertoe voorzien van een uniek nummer.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is activeren van de App alleen mogelijk indien zowel de aanschafprijs van de Button als de voor de App verschuldigde Abonnementsprijs is voldaan. Indien de Afnemer wel een Button bezit, maar nog geen Abonnement heeft, dan zal de App de Afnemer doorverwijzen naar de Webshop voor aanschaffing van een Abonnement.
 • De Afnemer erkent kennis te hebben genomen van de handleiding, zoals deze op de Website is gepubliceerd en tevens met de Button is meegeleverd, en verklaart naar beste kunnen te handelen in overeenstemming met deze handleiding.
 • De Afnemer erkent dat de functionaliteit van de App kan worden beïnvloed door wijzigingen in het besturingssysteem van de telefoon of tablet waarop deze is geïnstalleerd.
 • ParkAlert heeft het recht de App te wijzigen teneinde de functionaliteit van de App te verbeteren. Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer om te controleren of de meest recente versie van de App is geïnstalleerd.
Artikel 4 – Levering en uitvoering
 • ParkAlert zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij het uitvoeren van bestellingen van Producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan ParkAlert bij bestelling kenbaar heeft gemaakt. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor een eventuele tijdige wijzing van het adres.
 • ParkAlert zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 60 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Voor particulieren geldt een maximale leveringstermijn van 30 dagen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 60 dagen (particulieren: 30 dagen) nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Na annulering zal ParkAlert het bedrag dat de Afnemer reeds betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij ParkAlert tot het moment van aflevering.
 • De App maakt gebruik van programmatuur, technologie en gegevens van derden, waar ParkAlert geen enkele invloed op heeft. ParkAlert zal zich inspannen om de App binnen de beperkingen daarvan zo goed mogelijk te laten werken. Dit houdt echter geen resultaatverplichting in.
Artikel 5 – Conformiteit en garantie
 • ParkAlert staat er voor in dat de Producten voldoen aan de door ParkAlert in aanbiedingen, in brochures en op de Website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van ingebruikname bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Op door ParkAlert geleverde Buttons wordt een fabrieksgarantie verstrekt van 1 kalenderjaar, ingaande de datum van levering van de Button.
 • Buiten de garantie vallen gebreken aan de Button, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop ParkAlert geen invloed kan uitoefenen.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen bij verkeerd, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik van de Producten en wanneer de Afnemer zelf heeft geprobeerd Producten te repareren.
 • Klachten over de Producten moeten binnen 14 dagen nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij ParkAlert.
Artikel 6 – Aankoop en prijs
 • De door ParkAlert voor Buttons vermelde, dan wel anders overeengekomen, prijs betreft een eenmalige aanschafprijs. De Button wordt, na betaling hiervan, eigendom van de Afnemer.
 • Voor het gebruik van de App, samen met de Button, dient een Abonnement te worden afgesloten. Bij aanschaf van een Button wordt (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) een eerste Abonnement meegeleverd en in rekening gebracht.
 • Abonnementen worden aan het eind van de looptijd niet automatisch verlengd. Afnemers krijgen tijdig bericht wanneer het Abonnement dient te worden verlengd.
 • Indien voor een Button geen geldig Abonnement is afgesloten of verlengd, dan wel een afgesloten Abonnement niet is betaald, wordt het gebruik van de App geblokkeerd.
 • Tussentijdse opzegging van Abonnementen is niet mogelijk. Bij tussentijdse beëindiging van het gebruik van de Producten wordt geen geld gerestitueerd.
 • Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum, conform de wijze van betaling, zoals op de factuur vermeld. Verrekening van inhoudingen of kortingen is niet toegestaan.
 • Wanneer facturen niet binnen de geldende termijn worden betaald kan ParkAlert gemaakte incassokosten, alsmede wettelijke rente, in rekening brengen. Tevens heeft ParkAlert het recht om niet-betaalde Abonnementen te blokkeren.
 • Aankopen via de Webshop dienen direct via de aanwezige betaalmodule te worden betaald. Afgesloten Abonnementen zijn na betaling direct actief.
 • Afnemers die aankopen, die via de Webshop zijn gedaan, conform de wettelijke bepalingen daaromtrent wensen te herroepen, moeten dit binnen 14 dagen schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. De Afnemer ontvangt vervolgens een e-mail met terugzendinstructies voor de eventueel reeds geleverde Button(s). Het door de Afnemer betaalde bedrag wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de melding door ParkAlert terugbetaald. Terugbetaling vindt echter nimmer plaats voordat reeds geleverde Buttons zijn geretourneerd.
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
 • ParkAlert is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik (dan wel het niet kunnen gebruiken) van de App, inclusief schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de gebruikte technologie.
 • ParkAlert is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de telefoon of tablet waarop de App is geïnstalleerd, met inbegrip van het vertraagd aankomen van elektronische berichten, het verbruik van capaciteit en het overbrengen van virussen.
 • ParkAlert is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit door de Afnemer verstrekte foutieve informatie of gegevens.
 • ParkAlert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door het onvoldoende functioneren van de telefoon of tablet en/of netwerken of diensten van derden.
 • ParkAlert is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Indien en voor zover aansprakelijkheid wordt vastgesteld, geldt deze derhalve uitsluitend voor directe schade. Vergoeding van deze schade is beperkt tot maximaal het bedrag dat de Afnemer aan ParkAlert heeft betaald in de 12 maanden voorafgaande aan de schade.
 • Eventuele schadeclaims op basis van aansprakelijkheid van ParkAlert dienen onverwijld schriftelijk en gemotiveerd bij ParkAlert te worden ingediend. Niet ingediende aanspraken vervallen zes maanden na het ontstaan van de schade.
 • De in dit artikel vermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ParkAlert.
Artikel 8 – Privacy
 • ParkAlert heeft haar privacy beleid geformuleerd in de hieronder opgenomen Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt onverbrekelijk onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden.
 • De Privacy Policy is tevens separaat op de Website en in de Webshop gepubliceerd.